Strona Główna > Formularze

Formularze

I. Wymiana w ramach uniwersyteckich umów bilateralnych

 1. Potwierdzenie przyjęcia gościa przyjeżdżającego w ramach umowy bilateralnej
 2. Potwierdzenie przyjęcia studenta/doktoranta/stażysty zagranicznego
 3. Pozwolenie na wyjazd – wypełniają nauczyciele akademiccy, doktoranci zainteresowani uczestnictwem w programie wymiany z daną uczelnią, podpisuje kierownik jednostki.
 4. Pozwolenie na wyjazd – wypełniają studenci zainteresowani studiami częściowymi w ramach programu wymiany z daną uczelnią, podpisuje kierownik jednostki.
 5. Pozwolenie na wyjazd – wypełniają studenci zainteresowani uczestnictwem w letnim kursie językowym w ramach programu wymiany z daną uczelnią, podpisuje kierownik jednostki.
 6. Working programme – wypełniają osoby zainteresowane uczestnictwem w programie wymiany z daną uczelnią, podpisuje Dziekan/ Kierownik jednostki

II. Standardowe formularze dla studentów wyjeżdżających na zagraniczne studia częściowe

 • do wypełnienia przez studentów w porozumieniu z Koordynatorem wydziałowym/opiekunem wymiany
 1. Student Application Form
 2. Learning Agreement (uczelnia macierzysta może przesłać własny wzór formularza)
 3. Załącznik do porozumienia o programie zajęć (LEARNING AGREEMENT – LA)
  – warunki zaliczania przedmiotów
 4. Transcript of Records (uczelnia macierzysta może przesłać własny wzór formularza)

III. Zgłoszenie przyjazdu nauczyciela akademickiego STA
- do wypełnienia przez koordynatorów wydziałowych

IV. Zgłoszenie przyjazdu w celach szkoleniowych STT

V. Stypendia rządowe

 1. Potwierdzenie przyjęcia kandydata zagranicznego
 2. Formularze zgłoszeniowe na stypendium BUWiWM – dla kandydatów

VI. Wniosek wyjazdowy – wypełnia osoba udająca się w zagraniczną podróż służbową.

Osoba wyjeżdżająca podpisuje wniosek w dwóch miejscach. Wypełniony i podpisany formularz należy przedłożyć:

 • Kierownikowi jednostki organizacyjnej UW – do akceptacji,
 • Pełnomocnikowi Kwestora – do potwierdzenia źródeł finansowania.

Następnie formularz przekazywany jest tylko do Kwestury.

Szczegółowe zasady ustalania oraz wysokość należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej odbywanej poza granicami kraju.

Do PTH Supertour należy przekazywać TYLKO wypełniony i podpisany formularz „Zlecenie zakupu biletu”  lub, jeżeli dotyczy – „Zlecenie na zakup biletu na przelot „tanią linią lotniczą

VII. Wniosek o wyrażenie zgody na uczestnictwo w projekcie

 • wypełnia osoba ubiegająca się, za zgodą Dziekana/Kierownika jednostki, o fundusze programów dydaktycznych i mobilnościowych

VIII. Wniosek o otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla obsługi finansowej projektu

IX. Wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie umowy bilateralnej

X. Rezerwacja hotelowa wraz ze zgłoszeniem przyjazdu gości

 • Dotyczy uniwersyteckich domów gościnnych Hera i Sokrates (pobyt długoterminowy, krótkoterminowy)
 • Rezerwacja miejsc dokonywana jest bezpośrednio przez wydziały/jednostki UW. 

XI. Wniosek w sprawie zaproszenia gościa zagranicznego kierowany do BWZ

 • Wypełniany jest w przypadku, gdy konieczne jest zaproszenie potwierdzone przez rektora lub prorektora UW
 • Druk należy przekazać do Biura Współpracy z Zagranicą

XII. Rejestracja on-line studentów zagranicznych na studia częściowe

XIII. Formularz wynajmu sal w budynkach campusu centralnego UW

XIV. Formularz pokwitowania odbioru diet

XV. Formularz do projektu z Universität des Saarlandes w Saarbrücken, 2015-2017