e-LA

Elektroniczne porozumienie o programie zajęć/Elektroniczny Learning Agreement (e-LA)

Ze względu na dużą skalę wymiany studentów, realizowanej przez Uniwersytet oraz dążenie uczelni do pełnego zinformatyzowania dokumentacji przebiegu studiów każdego studenta, od roku akademickiego 2009/2010 student wyjeżdżający za granicę na część studiów zobowiązany jest do wypełnienia elektronicznego formularza Porozumienia o programie zajęć (e-LA).

Formularz e-LA znajduje się na stronie USOSweb w części „decyzja typu LA”.

Student musi wypełnić formularz, ale będzie mógł to zrobić dopiero wtedy, gdy udostępni mu go dziekanat. Formularz e-LA został tak opracowany, że system zapisze każdą zmianę programu zajęć/studiów, którą będzie chciał wprowadzić i uzyskać na nią zgodę wydziałowego koordynatora. W każdej chwili istnieje także możliwość wydrukowania formularza e-LA i przekazania do podpisu właściwym osobom w uczelni zagranicznej. Wydruk e-LA UW nie wymaga podpisów koordynatorów Uniwersytetu Warszawskiego. Jednak przedmioty wpisane do systemu muszą być zatwierdzone przez koordynatora wydziałowego/opiekuna wymiany.

Niezależnie od tego, czy uczelnia zagraniczna będzie wymagała wypełnienia tylko formularza tradycyjnego (papierowego) LA czy wypełnienia własnego formularza elektronicznego typu e-LA, student MUSI wypełnić formularz e-LA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO.

Podstawą zaliczenia i rozliczenia części programu studiów realizowanej zagranicą będą tylko te przedmioty, które zostaną wpisane do e-LA UW ORAZ uzgodnione z koordynatorem wydziałowym UW.

Wszelkie zapisy wersji papierowej/papierowych muszą być CAŁKOWICIE ZGODNE z danymi wprowadzonymi do USOSweb. Pytania i wątpliwości prosimy kierować do Pani Małgorzaty Kosteckiej (tel. 22 55 20 465, email: mkostecka@adm.uw.edu.pl) i Pani Moniki Satały (tel. 22 55 20 818, email: monika.satala@adm.uw.edu.pl).

30.04.2013