12 lip, 2015; Bez kategorii

Zapraszamy studentów wyjeżdżających na zagraniczne studia częściowe Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016 do zapoznania się z przewodnikiem Krok po kroku

7 lip, 2015; Bez kategorii

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami  na najczęściej zadawane pytania dot. dofinansowania wyjazdów 2015/2016 na zagraniczne studia częściowe w ramach projektu „Erasmus – Mobilność edukacyjna” oraz kwestiami  podnoszonymi w mediach społecznościowych.

1. Skąd pochodzą pieniądze na dofinansowanie zagranicznych studiów częściowych w programie Erasmus+?

W przypadku UW dofinansowanie wyjazdów pochodzi z 3 projektów złożonych w ogłaszanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) konkursach : a) „czysto erasmusowym” („Erasmus – Mobilność edukacyjna”), b) w ramach programu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, środki strukturalne), c) w ramach programu pt. Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – FSS (środki Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

2. Kiedy Uniwersytet dowiedział się o wysokości przyznanych dotacji  na rok 2015/2016?

FRSE przekazała informacje o przyznanych Uniwersytetowi dotacjach w ramach poszczególnych wyżej wymienionych projektów w dniach: fundusze Erasmus – 24 kwietnia (2.061.600 euro), PO WER – 12 maja (1.087.344 zł), FSS – 2 czerwca (471.912,6 zł).

3. W jaki sposób FRSE dzieli pieniądze pomiędzy polskimi uczelniami?

Zasady podziału funduszy (tzw. alokacji) znajdują się na stronie Fundacji: http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/Zasady-alokacji-i-stawki-KA103.pdf

4. Czy te zasady alokacji obowiązują wszystkie polskie uczelnie?

Tak, dotyczą wszystkich uczelni, które posiadają tzw. Kartę Erasmus Szkolnictwa Wyższego, niezależnie od tego, czy kierują za granicę kilku czy ponad tysiąc studentów. Przy okazji  zwracamy uwagę, że wielkość dotacji dla polskiej uczelni na kolejny okres finansowania zależy także od LICZBY studentów skierowanych za granicę w każdym roku akademickim.

5. Kiedy prorektor UW ds. badań naukowych i współpracy podjął postanowienie o skróceniu okresu dofinansowania do jednego semestru lub 2 trymestrów (http://archiwum.bwz.uw.edu.pl//?p=9908)?

Prorektor podjął to niełatwe postanowienie po przekazanych e-mailowo przez FRSE informacjach o dotacjach, uzgodnieniach z Zarządem Samorządu Studentów, po ponownie przeprowadzonych symulacjach, nie czekając na zawarcie umów finansowych z FRSE. Uchwała ZSS UW z 25 maja jest dostępna na stronie:

http://samorzad.uw.edu.pl/plik/24-posiedzenie-uchwaly-protokoly-kadencja-2014-2016/

6. Czy jest to postanowienie ostateczne?

Zgodnie z przekazaną informacją kolejne postanowienie będzie mogło zostać podjęte w październiku, listopadzie. Na pewno każdy student będzie miał wystarczająco dużo czasu na podjęcie, przemyślanej i uzgodnionej np. z koordynatorem ds. mobilności,  decyzji o kontynuowaniu bądź nie studiów za granicą.

7. Skąd zatem mogą pochodzić dodatkowe brakujące dziś pieniądze?

Dziś UW może przyznać wszystkim studentom jedynie finansowanie na jeden semestr lub 2 trymestry. Studenci jednak rezygnują z wyjazdów, niedługo zaczniemy podpisywać ze studentami indywidualną umowę finansową – z dokładnością do jednego dnia. W listopadzie Uniwersytet będzie składał do FRSE tzw. raport przejściowy, ubiegając się o dodatkowe środki finansowe.

8. Dlaczego umowy finansowe zawarte z FRSE są ważne?

Umowy finansowe zawierane przez UW z FRSE stanowią m.in. o przekazaniu w transzach  funduszy potrzebnych na wypłaty dofinansowania wyjazdów studenckich; ostatecznie określają zobowiązania i prawa każdej z nich umowy (czyli FRSE i uczelni); zawierają  ostateczne wzory umów z bezpośrednimi beneficjentami (czyli np. ze studentem skierowanym na zagraniczne studia częściowe).

9. Jak wygląda taka umowa finansowa między uczelnią a FRSE?

Jej wzór i warunki ogólne znajdują się na stronie FRSE: http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/WO_MONO_ALL_IN1_w_KE_2014-07-30_ze_zmianami_2015_2015-05-07.pdf

10. Ilu studentów dotyczyło postanowienie prorektora UW?

Postanowienie dotyczyło 211 studentów (17,76%) spośród ogółu 1259 zakwalifikowanych osób.

11. Czy sytuacja może się powtórzyć w roku 2016/2017?

Nie wiemy. Bardzo dużo zależy od uwarunkowań zewnętrznych, na które UW nie ma wpływu. Dziś napływają do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) nieoficjalne informacje, że fundusze na program Erasmus+ jak i POWER mają wzrosnąć  w 2017 roku. Są to jednak tylko przypuszczenia.

12. Czy i kiedy BWZ UW ostrzegał studentów o tym, że może zabraknąć pieniędzy na dofinansowanie pełnego okresu zagranicznych studiów częściowych?

BWZ ostrzegał studentów  przy różnych okazjach i w różnych miejscach, podczas rozmów telefonicznych czy tylko w biurze. Pracownicy naszego biura informowali o tej sytuacji podczas spotkań informacyjnych organizowanych na wydziałach i w instytutach, podczas Dni Mobilności (19-20 lutego), Dniu Otwartym (choć był on adresowany do kandydatów na studia, uczestniczyli też w nim studenci zakwalifikowani na wyjazd), w komunikatach na stronie BWZ (np. 16 marca http://archiwum.bwz.uw.edu.pl//nowa/wp-content/uploads/2015/03/K_6_2015komunikat_Po_zakwalifikowaniu.pdf), podczas webinarów. Informacje o webinarach były rozsyłane do studentów z listy mailingowej pobranej z USOS-BWZ, a więc wszystkich zakwalifikowanych osób.

13. Czy BWZ uważa, że zrobił wszystko, co mógł, aby ostrzec studentów?

Zawsze można zrobić coś lepiej. Ale: a) czy straszenie czymś, co może nie nastąpić, ma sens? Ktoś na podstawie niepewnych informacji może zrezygnować z wyjazdu, ale gdy informacje się nie potwierdzą, może mieć pretensję, że został wprowadzony w błąd, stracił jedyną taką szansę w życiu; b) konieczna jest także aktywność samych zainteresowanych. Oto przykład: BWZ zorganizował 3 webinaria. Ten z 27 kwietnia był poświęcony informacji „co dalej po zakwalifikowaniu” (po polsku), 8 maja pracownicy BWZ omawiali ten sam temat po angielsku, trzeci  odbył się 29 maja na temat jak wypełnić Learning Agreement (Porozumienie o programie studiów), po polsku. Uczestniczyło w nich odpowiednio: 120, 8 oraz 15 studentów. Przypomnijmy – na 1259 zakwalifikowanych. Każdy zakwalifikowany student został zaproszony e-mailowo do uczestniczenia w naszym spotkaniu informacyjnym on-line, a zapis prezentacji  ze spotkań był aktywny do 5 czerwca.

Warszawa, 8.07.2015 r.

Sylwia Salamon

Uczelniany koordynator programu Erasmus+

Biuro Współpracy z Zagranicą UW

29 cze, 2015; Bez kategorii

Komunikat nr 14/15/SMS/2015/2016 ERASMUS+ – Mobilność edukacyjna (KA103)

Przyznanie funduszy Erasmus studentom zakwalifikowanym na zagraniczne studia częściowe

W tzw. pierwszej turze tj. do marca br., zakwalifikowanych zostało 1.250 studentów, w tym 211 osób na 2 semestry.

Już po zakończonej przez Uniwersytet kwalifikacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ poinformowała naszą uczelnię o zmniejszeniu dotacji o kolejne 10 %. W zeszłym roku (2014/2015) dotacja została zmniejszona o 20%. Dotacja ta uzależniona jest od tzw. danych wynikowych (liczby zrealizowanych mobilności w poprzednim okresie) oraz budżetu przyznanego Polsce na dany rok.

Z szacunkowych wyliczeń Biura Współpracy z Zagranicą wynika, że w zaistniałej sytuacji nie starczy pieniędzy na wypłaty funduszy dla wszystkich zakwalifikowanych studentów w wysokości oraz na zasadach obowiązujących w roku 2015/2016.

W związku z powyższym 26 czerwca 2015 r. prorektor UW ds. badań naukowych i współpracy prof. dr. hab. Alojzy Z. Nowak postanowił o przyznaniu wszystkim studentom zakwalifikowanym w tzw. pierwszej turze funduszy Erasmus tylko na okres do jednego semestru lub 2 trymestrów. Postanowienie to dotyczy także studentów, którym będą wypłacane środki z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

UWAGA! Wszyscy studenci zakwalifikowani na semestr zimowy będą mieli możliwość przedłużenia pobytu. Procedura dot. warunków finansowanych i możliwości przedłużania pobytów zostanie ogłoszona w październiku br.

Sylwia Salamon

Uczelniany Koordynator programu Erasmus+

Warszawa, 29.06.2015 r.                       Biuro Współpracy z Zagranicą UW

28 cze, 2015; Bez kategorii

Erasmus+ Mobilność edukacyjna (KA103)
Nadanie licencji do testów językowych OLS- Online Linguistic Support

Studentom, którzy wyjeżdżają do uczelni zagranicznych na semestr zimowy lub cały rok akademicki i będą studiowali w języku angielskim, hiszpańskim, włoskim, francuskim i niemieckim, Biuro Współpracy z Zagranicą nadało licencje do testu poziomującego znajomość języka.

Link do testu wysyłany jest przez narzędzie informatyczne Komisji Europejskiej (OLS-Oline Linguistic Support) na adresy mailowe wpisane do USOSa.

Link będzie ważny do 19.07. 2015 r.

Studenci, którzy osiągną wynik na poziomie A1, A2 oraz B1 otrzymają licencje do obowiązkowego kursu językowego on-line.

Studenci, którzy osiągną wynik na poziomie B2 i C1 i chcieliby dobrowolnie uczestniczyć w kursie językowym on-line powinni zgłosić chęć udziału p. Sybilli Marinkovic  tylko e-mailowo (sybilla.marinkovic@adm.uw.edu.pl). Gorąco zachęcamy do skorzystanie z tej możliwości podniesienia swoich kompetencji językowych!

Przypominamy, że wypełnienie testu poziomującego on-line stanowi między innymi podstawę do wypłaty funduszy Erasmus. Studenci, którzy do 10.07 br. nie otrzymają linku z testem proszeni są o kontakt z p. Moniką Satałą (monika.satala@adm.uw.edu.pl).

Sylwia Salamon
Koordynator uczelniany programu Erasmus+

Warszawa, 22.06.2015 r.
(Komunikat nr 13/15/SMS/2015/2016)

2 cze, 2015; Bez kategorii

PROJEKT „ERASMUS – MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA” (KA103)
praktyki zagraniczne (SMPA) absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
Rok akademicki 2015/2016

 1. Ogólny przewodnik po programie znajduje się:
  wersja polska
  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_pl.pdf
  wersja angielska
  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
 2. Projekt „Erasmus – Mobilność Edukacyjna” jest realizowany na podstawie umowy zawartej przez Uniwersytet Warszawski (UW) z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) oraz wytycznych uzupełniających przekazywanych przez Fundację (wzór umowy na stronie FRSE).

OGÓLNE  ZASADY  KWALIFIKACJI  STUDENTÓW i DOKTORANTÓW
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O FUNDUSZE  ERASMUS  (WSPARCIE INDYWIDUALNE)
W CELU REALIZACJI PRAKTYKI ZAGRANICZNEJ JAKO ABSOLWENCI

 1. Każdy student lub uczestnik studiów doktoranckich UW (zwany dalej studentem), będący na ostatnim roku studiów, posiadający obywatelstwo dowolnego kraju świata, jest uprawniony do ubiegania się o fundusze Erasmus (typu SMPA) w celu odbycia praktyki za granicą jako absolwent.
 2. Student posiadający obywatelstwo inne niż państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązany jest do zapoznania się z przepisami dotyczącymi wyjazdu do kraju przyjmującego w związku z planowanym pobytem na praktyce.
 3. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci ostatniego roku studiów I, II, III stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (stacjonarnych lub niestacjonarnych), którzy zgłosili swoją kandydaturę podczas ostatniego roku studiów i ich kwalifikacja na praktykę nastąpiła przed obroną pracy: licencjackiej, magisterskiej lub rozprawy doktorskiej
 4. W okresie pobierania funduszy Erasmus absolwent nie może być studentem Uniwersytetu Warszawskiego ani żadnej innej polskiej lub zagranicznej uczelni.
 5. Słuchacze studiów podyplomowych nie są uprawnieni do ubiegania się o fundusze Erasmus.
 6. Praktyka powinna rozpocząć się i zakończyć w ciągu 12 miesięcy od daty ukończenia studiów, za którą przyjmuje się datę obrony pracy: licencjackiej, magisterskiej lub rozprawy doktorskiej, z zastrzeżeniem pkt. 7.
 7. Praktyka musi być zrealizowana między 1 września 2015 r. a 30 września 2016 r. i musi trwać minimum 60 dni.
 8. Fundusze Erasmus służą pokryciu dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji zagranicznej.
 9. Fundusze Erasmus mogą być przyznane tylko na okres 60 dni.
 10. Praktyka może być realizowana na terytorium  jednego z następujących krajów: (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia,  Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Islandia, Liechtenstein, Macedonia – była Republika Jugosławii, Norwegia, Turcja; w uczelni posiadającej Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) lub w innej instytucji zagranicznej.
 11. Praktyka NIE może się odbyć: a) w instytucjach UE i innych organach UE, w tym wyspecjalizowanych agencjach (wykaz instytucji znajduje się na stronie internetowej http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_pl.htm, b) w organizacjach zarządzających programami UE takich jak agencje narodowe (w celu uniknięcia ewentualnego konfliktu interesów lub podwójnego finansowania). W wyjątkowych przypadkach, po uzyskaniu zgody uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ i za umotywowaną zgodą koordynatora ds. mobilności w macierzystej jednostce studenta, praktyka może zostać zrealizowana w polskiej placówce dyplomatycznej.
 12. Wysokość funduszy Erasmus (typu SMPA) wynosi miesięcznie:a)
  • 600 euro – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy;
  • 500 euro – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja;
  • 400 euro – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia – była Republika Jugosławii, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.
 13. Liczba miejsc z finansowaniem wynosi 55, które zostaną przyznane w następujący sposób:
  • pierwszym 25 osobom ubiegającym się o wyjazd na praktykę w tzw. pierwszej grupie krajów (tj. Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy) zostaną przyznane fundusze w wysokości 600 euro/miesiąc;
  • pierwszym 22 osobom ubiegającym się o wyjazd na praktykę w tzw. drugiej grupie krajów (tj. Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja) zostaną przyznane fundusze w wysokości 500 euro/miesiąc;
  • pierwszym 8 osobom ubiegającym się o wyjazd na praktykę w tzw. trzeciej grupie krajów (tj. Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia – była Republika Jugosławii, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry) zostaną przyznane fundusze w wysokości 400 euro/ miesiąc.
 14. Ogólna liczba dofinansowań (55 miejsc) może ulec zwiększeniu pod warunkiem uzyskania przez UW dodatkowych funduszy z FRSE, skrócenia okresu pobytu za granicą lub rezygnacji studentów/doktorantów z wyjazdów na studia częściowe lub praktykę.
 15. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe  fundusze na podstawie specjalnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) UW, do uczelnianego koordynatora programu Erasmus+, na zasadach i w terminie określonych w oddzielnym dokumencie.
 16. Decyzję o zwiększeniu liczby miejsc podejmuje uczelniany koordynator programu Erasmus+ zgodnie z warunkami określonymi w umowie zawartej przez Uniwersytet z FRSE.
 17. BWZ będzie zamieszczać co 2 miesiące informację o liczbie dostępnych miejsc na stronie internetowej: archiwum.bwz.uw.edu.pl/.
 18. Student może zostać skierowany na praktykę zagraniczną jako absolwent, ze statusem uczestnika programu Erasmus+, bez funduszy Erasmus.
 19. Fundusze Erasmus (SMPA) będą przyznawane na bieżąco z zastrzeżeniem pkt. 21, 22 oraz 23, według kolejności rejestracji w poczcie przychodzącej BWZ kompletu następujących właściwie wypełnionych dokumentów: a) zgłoszenie kandydatury studenta (formularz znajdujący się na stronie archiwum.bwz.uw.edu.pl/), b) porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships, część Before the Mobility), c) potwierdzenie znajomości  języka obcego, w którym ma się odbyć praktyka na poziomie co najmniej B2, d) oświadczenia dot. poprzednich wyjazdów realizowanych w ramach programu LLP Erasmus/Erasmus+, e) zaświadczenia z dziekanatu, potwierdzające datę obrony pracy: licencjackiej, magisterskiej, rozprawy doktorskiej.
 20. Koordynator uczelniany programu Erasmus+, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą UW, ma prawo odrzucić zgłoszenie kandydatury studenta, jeżeli kandydatura nie spełnia wymogów formalnych. Kandydatura będzie rozpatrzona w kolejnym dniu roboczym po uzupełnieniu braków formalnych.
 21. Każdy kandydat złoży oświadczenie w formie pisemnej o tym, czy do dnia kwalifikacji zostało mu w przeszłości przyznane stypendium LLP-Erasmus i/lub fundusze Erasmus+ w celu odbycia za granicą części studiów lub praktyki, niezależnie od tego, czy stypendium było wypłacone przez Uniwersytet Warszawski czy inną uczelnię ORAZ czy mobilność realizowana była ze stypendium czy bez stypendium.
 22. Studentowi mogą zostać przyznane fundusze Erasmus na maksymalny okres 12 miesięcy pod warunkiem posiadania przez UW środków finansowych. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu mobilności zostanie odjęty okres, przez który absolwent przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus (ze stypendium finansowym lub bez) i/lub programu Erasmus+(ze stypendium finansowym lub bez) na każdym stopniu studiów (I, II, III) na studiach i praktyce.
 23. W przypadku absolwenta jednolitych studiów magisterskich maksymalny łączny okres mobilności wynosi 24 miesiące. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu mobilności zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus (ze stypendium finansowym lub bez) i/ lub programu Erasmus+ (ze stypendium finansowym lub bez) na studiach i praktyce.
 24. Absolwentowi mogą zostać przyznane fundusze Erasmus na dłuższy okres, pod warunkiem uzyskania przez UW dodatkowych funduszy z FRSE oraz zapewnieniu wszystkim absolwentom równego traktowania.
 25. Z każdym zakwalifikowanym absolwentem zostanie zawarta pisemna umowa indywidualna oraz Learning Agreement for Traineeships, część Before the Mobility, stanowiący jej załącznik.
 26. Absolwent zobowiązany jest dostarczyć w terminie 7 dni od podpisania umowy indywidualnej „Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 polskiego Kodeksu postępowania cywilnego” (dokument wystawiany przez notariusza) pod rygorem nieważności umowy.
 27. Absolwent rezygnujący z funduszy Erasmus+ jest zobowiązany do niezwłocznego wypełnienia formularza pt. Rezygnacja z mobilności w ramach projektu „Erasmus-Mobilność Edukacyjna” (KA103). Formularz znajduje się na stronie: archiwum.bwz.uw.edu.pl/ .
 28. Student/absolwent jest jedynie wstępnie zakwalifikowanym kandydatem do otrzymania funduszy Erasmus, dopóki nie podpisze w BWZ umowy indywidualnej z Uniwersytetem Warszawskim.
 29. W okresie pobierania funduszy Erasmus absolwent nie może pobierać innych funduszy z Unii Europejskiej.
 30. Jeżeli dotyczy, przed wyjazdem i po przyznaniu funduszy Erasmus na praktykę oraz po powrocie, z wyjątkiem osoby, dla której dany język jest językiem ojczystym, student/absolwent jest zobowiązany do wypełnienia on-line testu poziomującego znajomość języka, w którym będzie odbywać praktykę (dotyczy języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, niderlandzkiego, włoskiego i francuskiego) w terminie i według wytycznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz BWZ UW.
 31. Bieżące informacje dotyczące organizacji praktyk i funduszy Erasmus (SMPA) będą ogłaszane na stronie internetowej BWZ: archiwum.bwz.uw.edu.pl/ .

Zatwierdził
Prorektor UW ds. badań naukowych i współpracy prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak

Dnia 26.05.2015 r.

1 cze, 2015; Bez kategorii

Program Erasmus+ Projekt Erasmus pt. „Mobilność edukacyjna 2014/2015
– zagraniczne praktyki absolwenckie SMPA”
17 MIEJSC NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE

1. Minimalny okres trwania praktyk  – 2 miesiące.

2. Fundusze będą przyznawane tylko na okres 60 dni, a pobyt  na praktyce może zostać przedłużony maksymalnie do 30.09.2015 r. – bez finansowania, o ile posiada student odpowiedni „kapitał mobilności”.

3. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci UW, którzy nie przystąpili jeszcze do obrony, a którzy praktykę odbędą po obronie w ciągu 12 miesięcy od jej miejsca i nie później niż do 30.09.2015 r.

4. Miesięczne finansowanie:

 • 600EURO – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy;
 • 500EURO - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia,Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja;
 • 400 EURO – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia – była republika Jugosławii, Malta,Rumunia, Słowacja, Węgry.

5. Fundusze Erasmus będą przyznawane na bieżąco po zakwalifikowaniu studenta przez komisję kwalifikacyjną lub wydziałowego koordynatora ds. mobilności,  według kolejności rejestracji w poczcie przychodzącej Biura Współpracy z Zagranicą oraz 3 dokumentów:

 • zgłoszenie kandydatury studenta;
 • porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships – część Before the Mobility).
 • potwierdzenie znajomości języka obcego, w którym ma się odbyć praktyka (poziom co najmniej B2).

6. Pytania należy kierować do pani Doroty Wiącek, e-mail: dwiacek@adm.uw.edu.pl; tel. 22  55 24 068.

Sylwia Salamon
Koordynator uczelniany programu Erasmus+

Warszawa, 01.06.2015 r.
(Komunikat nr 12/15/SMPA/2014/2015)

1 cze, 2015; Bez kategorii

Program Erasmus+Projekt Erasmus pt. „Mobilność edukacyjna 2014/2015
– zagraniczne praktyki studenckie SMP”
117 MIEJSC NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE

1. Minimalny okres trwania praktyk  – 2 miesiące.

2. Maksymalny finansowany okres pobytu na praktyce – 3 miesiące (90 dni).
Pobyt  na praktyce może zostać przedłużony tylko do 30.09.2015 r. – bez finansowania, o ile student   posiada odpowiedni „kapitał mobilności”.

3. Miesięczne finansowanie:

 • 600EURO – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy;
 • 500EURO - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia,Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja;
 • 400 EURO – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia – była republika Jugosławii, Malta,Rumunia, Słowacja, Węgry.

4. Fundusze Erasmus będą przyznawane na bieżąco po zakwalifikowaniu studenta przez komisję kwalifikacyjną lub wydziałowego koordynatora ds. mobilności, według kolejności rejestracji w poczcie przychodzącej Biura Współpracy z Zagranicą oraz 2 dokumentów:

 • zgłoszenie kandydatury studenta;
 • porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships – część Before the Mobility).

5. Pytania należy kierować do pani Doroty Wiącek, e-mail: dwiacek@adm.uw.edu.pl; tel. 22  55 24 068.

Sylwia Salamon
Koordynator uczelniany programu Erasmus+

Warszawa, 01.06.2014 r.
(Komunikat nr 11/15/SMP/2014/2015)

27 maj, 2015; Bez kategorii

Erasmus+ Mobilność edukacyjna (KA103)
Proces wysyłania nominacji do uczelni zagranicznych zakończony

Biuro Współpracy z Zagranicą zakończyło proces informowania uczelni zagranicznych o studentach wstępnie zakwalifikowanych na studia zagraniczne w tzw. pierwszej („wydziałowej”) turze UW. Uczelnie zagraniczne powinny teraz bezpośrednio kontaktować się z poszczególnymi osobami.

Studenci wyjeżdżający w semestrze zimowym, którzy nie otrzymają żadnej informacji proszeni są o to, aby od 29 maja sami kontaktowali się z uczelnią zagraniczną (e-mail, telefon) w celu ustalenia dalszej procedury aplikacyjnej i terminów składania dokumentów.

Studenci wyjeżdżający w semestrze letnim powinni dopiero od września nawiązywać kontakt z uczelniami zagranicznymi.

Sylwia Salamon
Koordynator uczelniany programu Erasmus+

Warszawa, 26.05.2014 r.
(Komunikat nr 10/15/SMS/2015/2016)

5 maj, 2015; Bez kategorii

- Lista niewykorzystanych miejsc
- Oświadczenie o poprzednich wyjazdach w ramach LLP Erasmus

30 kwi, 2015; Bez kategorii

Biuro Współpracy z Zagranicą uprzejmie prosi o stosowanie poniższych zasad przy rezerwacji i realizacji zakupów dokonywanych za pośrednictwem PT-H Supertour:

 • Najdogodniejszą formą rezerwacji miejsca na przelot samolotem jest wysłanie e-maila na adres: bilety.lotnicze@supertour.pl.
 • Dla osób, które preferują kontakt telefoniczny pracownicy biura Supertour są dostępni pod numerem telefonu: 22 55 66 333 oraz pozostałymi numerami, zgodnie z wykazem.
 • Po otrzymaniu przez pracownika/studenta UW  informacji dot. ostatecznej wersji rezerwacji i jej sprawdzeniu, należy  przesłać zlecenie na zakup biletu najpóźniej w ostatnim dniu ważności rezerwacji.
 • Zakup biletów na loty tanimi liniami lotniczymi realizowany jest bez rezerwacji, po przesłaniu przez pracownika/studenta UW zlecenia.
 • Zalecane jest wysyłanie zleceń zakupu drogą elektroniczną (skan zlecenia), ponieważ zlecenia wysłane faksem bywają nieczytelne.
 • W przypadku zamawiania biletu dla cudzoziemca należy wyraźnie zaznaczyć, co jest imieniem (imionami), co nazwiskiem.
 • Osoby, które nie otrzymają biletu w wersji elektronicznej w dniu wysłania zlecenia, proszone są o skontaktowanie się z biurem Supertour, aby upewnić się, że zlecenie dotarło do adresata.
 • Osoby, które same opłacają podróż i otrzymują fakturę na nazwisko (nie na UW) proszone są o przesłanie potwierdzenia opłaty kosztów podróży przelewem w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze  od 9:00 do 18:00.

Jednocześnie Biuro Współpracy z Zagranicą przypomina, że zgodnie z Umową zawartą z  PT-H Supertour  (§5 pkt 3) pracownik/student UW ma prawo do zakupu biletów lotniczych oferowanych przez inne biuro lub przewoźnika jedynie w przypadku stwierdzenia większej niż 3% różnicy w cenie proponowanej przez Supertour.

16 kwi, 2015; Bez kategorii

Zakończył się konkurs dla studentów UW o 1 stypendium na letni kurs języka niemieckiego w ramach umowy o bezpośredniej współpracy z Uniwersytetem w Tybindze, Niemcy, na rok 2015.

Komisja Rektorska zakwalifikowała następującą osobę:

 1. Stradomska Katarzyna, Wydział Prawa i Administracji

Kandydat rezerwowy:

 1. Gibało Lidia, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

16 kwi, 2015; Bez kategorii

Zakończył się konkurs dla studentów UW o 3 stypendia semestralne w ramach umowy o bezpośredniej współpracy do Uniwersytetu w Hamburgu, Niemcy, na rok akademicki 2015/16.

Komisja Rektorska zakwalifikowała następujące osoby:

 1. Ogrodnik Magdalena, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych;
 2. Gizicka Joanna, Wydział Neofilologii;
 3. Borys Luiza, Wydział Neofilologii.

16 kwi, 2015; Bez kategorii

Zakończył się konkurs dla studentów UW o 2 stypendia semestralne w ramach umowy o bezpośredniej współpracy do Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, Niemcy, na rok akademicki 2015/16.

Komisja Rektorska zakwalifikowała następujące osoby:

 1. Gramsz Magda, Wydział Nauk Ekonomicznych ;
 2. Sobota Kamila, Wydział Neofilologii.

16 kwi, 2015; Bez kategorii

Zakończył się konkurs dla studentów UW o 4 stypendia na letni kurs języka niemieckiego w ramach umowy o bezpośredniej współpracy z Uniwersytetem des Saarlandes w Saarbrücken, Niemcy, na rok 2015.

Komisja Rektorska zakwalifikowała następujące osoby:

 1. Kądzielska Maria, Wydział Filozofii i Socjologii;
 2. Muchel Mateusz, Wydział Prawa i Administracji;
 3. Ślusareńka Anna, Wydział Polonistyki;
 4. Rosa Andrea, MISH

Kandydat rezerwowy:

 1. Drabarek Emma, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

10 kwi, 2015; Bez kategorii

Zakończył się konkurs dla studentów UW o 2 stypendia na letni kurs języka francuskiego w 2015 r. na Uniwersytecie w Caen w ramach umowy bilateralnej.

Komisja Rektorska zakwalifikowała następujące osoby:

 1. Monika Juzepczuk, Wydział Historyczny
 2. Roman Stasiński, Wydział Matematyki, Informatyki  i Mechaniki

Lista rezerwowa:

 1. Dariusz Mańka, Wydział Prawa i Administracji

10 kwi, 2015; Bez kategorii

Zakończył się konkurs dla doktorantów UW o stypendium doktoranckie na Uniwersytecie w Genewie w ramach umowy bilateralnej na rok akademicki 2015/16.

Komisja Rektorska zakwalifikowała Krzysztofa Ząbeckiego z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych.

Lista rezerwowa:
Małgorzata Malinowska, Wydział Neofilologii

10 kwi, 2015; Bez kategorii

Zakończył się konkurs dla studentów UW o 2 stypendia na letni kurs języka francuskiego w 2015 r. na Uniwersytecie w Genewie w ramach umowy bilateralnej.

Komisja Rektorska zakwalifikowała następujące osoby:

 1. Marta Tomczak, Wydział Historyczny
 2. Aleksandra Grzywacz, Wydział Neofilologii

Lista rezerwowa:

 1. Berenika Mioduszewska, Ośrodek Studiów Amerykańskich

10 kwi, 2015; Bez kategorii

10 kwi, 2015; Bez kategorii

2 kwi, 2015; Bez kategorii

Zakończył się konkurs dla młodszych pracowników naukowych i doktorantów UW o 1 stypednium w ramach umowy bilateralnej do Indiana University Bloomington, USA, na pierwszy semestr roku akademickiego 2015/16.

Komisja zakwalifikowała Magdalenę Cabaj, Wydział Polonistyki.

Lista rezerwowa:

 1. Iwona Anna Mazurkiewicz, Wydział Prawa i Administracji
 2. Marcin Sroczyński, Wydział Neofilologii
 3. Tomasz Sawczuk, Wydział Filozofii i Socjologii
 4. Bartłomiej Celejewski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych