7 lip, 2015; Bez kategorii

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami  na najczęściej zadawane pytania dot. dofinansowania wyjazdów 2015/2016 na zagraniczne studia częściowe w ramach projektu „Erasmus – Mobilność edukacyjna” oraz kwestiami  podnoszonymi w mediach społecznościowych.

1. Skąd pochodzą pieniądze na dofinansowanie zagranicznych studiów częściowych w programie Erasmus+?

W przypadku UW dofinansowanie wyjazdów pochodzi z 3 projektów złożonych w ogłaszanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) konkursach : a) „czysto erasmusowym” („Erasmus – Mobilność edukacyjna”), b) w ramach programu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, środki strukturalne), c) w ramach programu pt. Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – FSS (środki Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

2. Kiedy Uniwersytet dowiedział się o wysokości przyznanych dotacji  na rok 2015/2016?

FRSE przekazała informacje o przyznanych Uniwersytetowi dotacjach w ramach poszczególnych wyżej wymienionych projektów w dniach: fundusze Erasmus – 24 kwietnia (2.061.600 euro), PO WER – 12 maja (1.087.344 zł), FSS – 2 czerwca (471.912,6 zł).

3. W jaki sposób FRSE dzieli pieniądze pomiędzy polskimi uczelniami?

Zasady podziału funduszy (tzw. alokacji) znajdują się na stronie Fundacji: http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/Zasady-alokacji-i-stawki-KA103.pdf

4. Czy te zasady alokacji obowiązują wszystkie polskie uczelnie?

Tak, dotyczą wszystkich uczelni, które posiadają tzw. Kartę Erasmus Szkolnictwa Wyższego, niezależnie od tego, czy kierują za granicę kilku czy ponad tysiąc studentów. Przy okazji  zwracamy uwagę, że wielkość dotacji dla polskiej uczelni na kolejny okres finansowania zależy także od LICZBY studentów skierowanych za granicę w każdym roku akademickim.

5. Kiedy prorektor UW ds. badań naukowych i współpracy podjął postanowienie o skróceniu okresu dofinansowania do jednego semestru lub 2 trymestrów (http://archiwum.bwz.uw.edu.pl//?p=9908)?

Prorektor podjął to niełatwe postanowienie po przekazanych e-mailowo przez FRSE informacjach o dotacjach, uzgodnieniach z Zarządem Samorządu Studentów, po ponownie przeprowadzonych symulacjach, nie czekając na zawarcie umów finansowych z FRSE. Uchwała ZSS UW z 25 maja jest dostępna na stronie:

http://samorzad.uw.edu.pl/plik/24-posiedzenie-uchwaly-protokoly-kadencja-2014-2016/

6. Czy jest to postanowienie ostateczne?

Zgodnie z przekazaną informacją kolejne postanowienie będzie mogło zostać podjęte w październiku, listopadzie. Na pewno każdy student będzie miał wystarczająco dużo czasu na podjęcie, przemyślanej i uzgodnionej np. z koordynatorem ds. mobilności,  decyzji o kontynuowaniu bądź nie studiów za granicą.

7. Skąd zatem mogą pochodzić dodatkowe brakujące dziś pieniądze?

Dziś UW może przyznać wszystkim studentom jedynie finansowanie na jeden semestr lub 2 trymestry. Studenci jednak rezygnują z wyjazdów, niedługo zaczniemy podpisywać ze studentami indywidualną umowę finansową – z dokładnością do jednego dnia. W listopadzie Uniwersytet będzie składał do FRSE tzw. raport przejściowy, ubiegając się o dodatkowe środki finansowe.

8. Dlaczego umowy finansowe zawarte z FRSE są ważne?

Umowy finansowe zawierane przez UW z FRSE stanowią m.in. o przekazaniu w transzach  funduszy potrzebnych na wypłaty dofinansowania wyjazdów studenckich; ostatecznie określają zobowiązania i prawa każdej z nich umowy (czyli FRSE i uczelni); zawierają  ostateczne wzory umów z bezpośrednimi beneficjentami (czyli np. ze studentem skierowanym na zagraniczne studia częściowe).

9. Jak wygląda taka umowa finansowa między uczelnią a FRSE?

Jej wzór i warunki ogólne znajdują się na stronie FRSE: http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/WO_MONO_ALL_IN1_w_KE_2014-07-30_ze_zmianami_2015_2015-05-07.pdf

10. Ilu studentów dotyczyło postanowienie prorektora UW?

Postanowienie dotyczyło 211 studentów (17,76%) spośród ogółu 1259 zakwalifikowanych osób.

11. Czy sytuacja może się powtórzyć w roku 2016/2017?

Nie wiemy. Bardzo dużo zależy od uwarunkowań zewnętrznych, na które UW nie ma wpływu. Dziś napływają do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) nieoficjalne informacje, że fundusze na program Erasmus+ jak i POWER mają wzrosnąć  w 2017 roku. Są to jednak tylko przypuszczenia.

12. Czy i kiedy BWZ UW ostrzegał studentów o tym, że może zabraknąć pieniędzy na dofinansowanie pełnego okresu zagranicznych studiów częściowych?

BWZ ostrzegał studentów  przy różnych okazjach i w różnych miejscach, podczas rozmów telefonicznych czy tylko w biurze. Pracownicy naszego biura informowali o tej sytuacji podczas spotkań informacyjnych organizowanych na wydziałach i w instytutach, podczas Dni Mobilności (19-20 lutego), Dniu Otwartym (choć był on adresowany do kandydatów na studia, uczestniczyli też w nim studenci zakwalifikowani na wyjazd), w komunikatach na stronie BWZ (np. 16 marca http://archiwum.bwz.uw.edu.pl//nowa/wp-content/uploads/2015/03/K_6_2015komunikat_Po_zakwalifikowaniu.pdf), podczas webinarów. Informacje o webinarach były rozsyłane do studentów z listy mailingowej pobranej z USOS-BWZ, a więc wszystkich zakwalifikowanych osób.

13. Czy BWZ uważa, że zrobił wszystko, co mógł, aby ostrzec studentów?

Zawsze można zrobić coś lepiej. Ale: a) czy straszenie czymś, co może nie nastąpić, ma sens? Ktoś na podstawie niepewnych informacji może zrezygnować z wyjazdu, ale gdy informacje się nie potwierdzą, może mieć pretensję, że został wprowadzony w błąd, stracił jedyną taką szansę w życiu; b) konieczna jest także aktywność samych zainteresowanych. Oto przykład: BWZ zorganizował 3 webinaria. Ten z 27 kwietnia był poświęcony informacji „co dalej po zakwalifikowaniu” (po polsku), 8 maja pracownicy BWZ omawiali ten sam temat po angielsku, trzeci  odbył się 29 maja na temat jak wypełnić Learning Agreement (Porozumienie o programie studiów), po polsku. Uczestniczyło w nich odpowiednio: 120, 8 oraz 15 studentów. Przypomnijmy – na 1259 zakwalifikowanych. Każdy zakwalifikowany student został zaproszony e-mailowo do uczestniczenia w naszym spotkaniu informacyjnym on-line, a zapis prezentacji  ze spotkań był aktywny do 5 czerwca.

Warszawa, 8.07.2015 r.

Sylwia Salamon

Uczelniany koordynator programu Erasmus+

Biuro Współpracy z Zagranicą UW