2 cze, 2015; Bez kategorii

PROJEKT „ERASMUS – MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA” (KA103)
praktyki zagraniczne (SMPA) absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
Rok akademicki 2015/2016

 1. Ogólny przewodnik po programie znajduje się:
  wersja polska
  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_pl.pdf
  wersja angielska
  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
 2. Projekt „Erasmus – Mobilność Edukacyjna” jest realizowany na podstawie umowy zawartej przez Uniwersytet Warszawski (UW) z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) oraz wytycznych uzupełniających przekazywanych przez Fundację (wzór umowy na stronie FRSE).

OGÓLNE  ZASADY  KWALIFIKACJI  STUDENTÓW i DOKTORANTÓW
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O FUNDUSZE  ERASMUS  (WSPARCIE INDYWIDUALNE)
W CELU REALIZACJI PRAKTYKI ZAGRANICZNEJ JAKO ABSOLWENCI

 1. Każdy student lub uczestnik studiów doktoranckich UW (zwany dalej studentem), będący na ostatnim roku studiów, posiadający obywatelstwo dowolnego kraju świata, jest uprawniony do ubiegania się o fundusze Erasmus (typu SMPA) w celu odbycia praktyki za granicą jako absolwent.
 2. Student posiadający obywatelstwo inne niż państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązany jest do zapoznania się z przepisami dotyczącymi wyjazdu do kraju przyjmującego w związku z planowanym pobytem na praktyce.
 3. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci ostatniego roku studiów I, II, III stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (stacjonarnych lub niestacjonarnych), którzy zgłosili swoją kandydaturę podczas ostatniego roku studiów i ich kwalifikacja na praktykę nastąpiła przed obroną pracy: licencjackiej, magisterskiej lub rozprawy doktorskiej
 4. W okresie pobierania funduszy Erasmus absolwent nie może być studentem Uniwersytetu Warszawskiego ani żadnej innej polskiej lub zagranicznej uczelni.
 5. Słuchacze studiów podyplomowych nie są uprawnieni do ubiegania się o fundusze Erasmus.
 6. Praktyka powinna rozpocząć się i zakończyć w ciągu 12 miesięcy od daty ukończenia studiów, za którą przyjmuje się datę obrony pracy: licencjackiej, magisterskiej lub rozprawy doktorskiej, z zastrzeżeniem pkt. 7.
 7. Praktyka musi być zrealizowana między 1 września 2015 r. a 30 września 2016 r. i musi trwać minimum 60 dni.
 8. Fundusze Erasmus służą pokryciu dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji zagranicznej.
 9. Fundusze Erasmus mogą być przyznane tylko na okres 60 dni.
 10. Praktyka może być realizowana na terytorium  jednego z następujących krajów: (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia,  Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Islandia, Liechtenstein, Macedonia – była Republika Jugosławii, Norwegia, Turcja; w uczelni posiadającej Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) lub w innej instytucji zagranicznej.
 11. Praktyka NIE może się odbyć: a) w instytucjach UE i innych organach UE, w tym wyspecjalizowanych agencjach (wykaz instytucji znajduje się na stronie internetowej http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_pl.htm, b) w organizacjach zarządzających programami UE takich jak agencje narodowe (w celu uniknięcia ewentualnego konfliktu interesów lub podwójnego finansowania). W wyjątkowych przypadkach, po uzyskaniu zgody uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ i za umotywowaną zgodą koordynatora ds. mobilności w macierzystej jednostce studenta, praktyka może zostać zrealizowana w polskiej placówce dyplomatycznej.
 12. Wysokość funduszy Erasmus (typu SMPA) wynosi miesięcznie:a)
  • 600 euro – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy;
  • 500 euro – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja;
  • 400 euro – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia – była Republika Jugosławii, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.
 13. Liczba miejsc z finansowaniem wynosi 55, które zostaną przyznane w następujący sposób:
  • pierwszym 25 osobom ubiegającym się o wyjazd na praktykę w tzw. pierwszej grupie krajów (tj. Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy) zostaną przyznane fundusze w wysokości 600 euro/miesiąc;
  • pierwszym 22 osobom ubiegającym się o wyjazd na praktykę w tzw. drugiej grupie krajów (tj. Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja) zostaną przyznane fundusze w wysokości 500 euro/miesiąc;
  • pierwszym 8 osobom ubiegającym się o wyjazd na praktykę w tzw. trzeciej grupie krajów (tj. Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia – była Republika Jugosławii, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry) zostaną przyznane fundusze w wysokości 400 euro/ miesiąc.
 14. Ogólna liczba dofinansowań (55 miejsc) może ulec zwiększeniu pod warunkiem uzyskania przez UW dodatkowych funduszy z FRSE, skrócenia okresu pobytu za granicą lub rezygnacji studentów/doktorantów z wyjazdów na studia częściowe lub praktykę.
 15. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe  fundusze na podstawie specjalnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) UW, do uczelnianego koordynatora programu Erasmus+, na zasadach i w terminie określonych w oddzielnym dokumencie.
 16. Decyzję o zwiększeniu liczby miejsc podejmuje uczelniany koordynator programu Erasmus+ zgodnie z warunkami określonymi w umowie zawartej przez Uniwersytet z FRSE.
 17. BWZ będzie zamieszczać co 2 miesiące informację o liczbie dostępnych miejsc na stronie internetowej: archiwum.bwz.uw.edu.pl/.
 18. Student może zostać skierowany na praktykę zagraniczną jako absolwent, ze statusem uczestnika programu Erasmus+, bez funduszy Erasmus.
 19. Fundusze Erasmus (SMPA) będą przyznawane na bieżąco z zastrzeżeniem pkt. 21, 22 oraz 23, według kolejności rejestracji w poczcie przychodzącej BWZ kompletu następujących właściwie wypełnionych dokumentów: a) zgłoszenie kandydatury studenta (formularz znajdujący się na stronie archiwum.bwz.uw.edu.pl/), b) porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships, część Before the Mobility), c) potwierdzenie znajomości  języka obcego, w którym ma się odbyć praktyka na poziomie co najmniej B2, d) oświadczenia dot. poprzednich wyjazdów realizowanych w ramach programu LLP Erasmus/Erasmus+, e) zaświadczenia z dziekanatu, potwierdzające datę obrony pracy: licencjackiej, magisterskiej, rozprawy doktorskiej.
 20. Koordynator uczelniany programu Erasmus+, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą UW, ma prawo odrzucić zgłoszenie kandydatury studenta, jeżeli kandydatura nie spełnia wymogów formalnych. Kandydatura będzie rozpatrzona w kolejnym dniu roboczym po uzupełnieniu braków formalnych.
 21. Każdy kandydat złoży oświadczenie w formie pisemnej o tym, czy do dnia kwalifikacji zostało mu w przeszłości przyznane stypendium LLP-Erasmus i/lub fundusze Erasmus+ w celu odbycia za granicą części studiów lub praktyki, niezależnie od tego, czy stypendium było wypłacone przez Uniwersytet Warszawski czy inną uczelnię ORAZ czy mobilność realizowana była ze stypendium czy bez stypendium.
 22. Studentowi mogą zostać przyznane fundusze Erasmus na maksymalny okres 12 miesięcy pod warunkiem posiadania przez UW środków finansowych. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu mobilności zostanie odjęty okres, przez który absolwent przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus (ze stypendium finansowym lub bez) i/lub programu Erasmus+(ze stypendium finansowym lub bez) na każdym stopniu studiów (I, II, III) na studiach i praktyce.
 23. W przypadku absolwenta jednolitych studiów magisterskich maksymalny łączny okres mobilności wynosi 24 miesiące. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu mobilności zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus (ze stypendium finansowym lub bez) i/ lub programu Erasmus+ (ze stypendium finansowym lub bez) na studiach i praktyce.
 24. Absolwentowi mogą zostać przyznane fundusze Erasmus na dłuższy okres, pod warunkiem uzyskania przez UW dodatkowych funduszy z FRSE oraz zapewnieniu wszystkim absolwentom równego traktowania.
 25. Z każdym zakwalifikowanym absolwentem zostanie zawarta pisemna umowa indywidualna oraz Learning Agreement for Traineeships, część Before the Mobility, stanowiący jej załącznik.
 26. Absolwent zobowiązany jest dostarczyć w terminie 7 dni od podpisania umowy indywidualnej „Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 polskiego Kodeksu postępowania cywilnego” (dokument wystawiany przez notariusza) pod rygorem nieważności umowy.
 27. Absolwent rezygnujący z funduszy Erasmus+ jest zobowiązany do niezwłocznego wypełnienia formularza pt. Rezygnacja z mobilności w ramach projektu „Erasmus-Mobilność Edukacyjna” (KA103). Formularz znajduje się na stronie: archiwum.bwz.uw.edu.pl/ .
 28. Student/absolwent jest jedynie wstępnie zakwalifikowanym kandydatem do otrzymania funduszy Erasmus, dopóki nie podpisze w BWZ umowy indywidualnej z Uniwersytetem Warszawskim.
 29. W okresie pobierania funduszy Erasmus absolwent nie może pobierać innych funduszy z Unii Europejskiej.
 30. Jeżeli dotyczy, przed wyjazdem i po przyznaniu funduszy Erasmus na praktykę oraz po powrocie, z wyjątkiem osoby, dla której dany język jest językiem ojczystym, student/absolwent jest zobowiązany do wypełnienia on-line testu poziomującego znajomość języka, w którym będzie odbywać praktykę (dotyczy języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, niderlandzkiego, włoskiego i francuskiego) w terminie i według wytycznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz BWZ UW.
 31. Bieżące informacje dotyczące organizacji praktyk i funduszy Erasmus (SMPA) będą ogłaszane na stronie internetowej BWZ: archiwum.bwz.uw.edu.pl/ .

Zatwierdził
Prorektor UW ds. badań naukowych i współpracy prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak

Dnia 26.05.2015 r.